Третото издание на VIVACOM Регионален грант

Програмата се реализира чрез предоставяне на безвъзмездна помощ (грантове).

Стойността на всеки проект може да бъде до 5 000 лева, като няма ограничения относно броя проекти, които една организация подава. Ако организацията е била финансирана в предходни издания на програмата, има право да кандидатства отново, но с идея, различна от тази, за която е получила финансирането.

Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите. При оценка на инициативите ще се взимат под внимание следните ключови критерии:

  • Общодостъпна полза от реализирането на инициативата или  решаването на проблем за конкретна общност от хора;
  • Въвличане на местната общност;
  • Новаторство.

Програмата не подкрепя:

  • Проекти, свързани с религиозна или политическа дейност;
  • Медицинско лечение или процедури;
  • Проекти, които са изцяло за закупуване на оборудване или ремонт на материална база;
  • Хуманитарни помощи  или благотворителни дарения;
  • Покриване на лихви по заеми;
  • Дейности, насърчаващи към насилие и омраза.

В конкурса за финансиране могат да кандидатстват читалища, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в партньорство с училища и детски градини.

Могат да участват и организации, които са получили финансиране по Програмата в предходни издания, но с идея, различна от тази, за която е получила финансирането.

Кампанията за набиране на предложения ще бъде отворена от 22 ноември и ще продължи до 7 януари 2018 г. Подкрепените от Програмата идеи ще бъдат обявени през март на следващата година.

Следете www.vivacomfund.bg и www.ngobg.info за промени в сроковете за кандидатстване и обявяване на финансираните проекти.

Документи и подаване:

Изпратете вашите идеи като попълните електронния формуляр за кандидатстване. Към него следва да приложите и сканирано копие на актуално състояние на организацията, издадено не по-късно от 3 месеца преди срока за кандидатстване (това изискване не важи за училищата-кандидати).

За да направите вашето представяне още по-добро, към формуляра може да приложите снимки, или други промо материали, които са важни за вас и смятате, че чрез тях ще представите идеята си още по-успешно.

Предложения получени след обявения краен срок за кандидатстване няма да бъдат разглеждани.

Идеите, които бъдат одобрени и получат подкрепа, ще бъдат представени на www.vivacomfund.bg и www.ngobg.info.

 Няма да бъдат подкрепяни проекти на:

• Вероизповедания;
• Политически партии и свързани с тях организации;
• Бизнес асоциации;
• Синдикални организации;
• Общини и асоциации на местните власти.

Допълнителна информация може да намерите тук

Източник: vivacomfund.bg

Коментари

Още обяви