Набиране на проекти по Национална програма за младежта

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ДИРЕКЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ”

на основание чл. 2 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за набиране на проектни предложения за 2019 година

по Национална програма за младежта (2016 – 2020)

 

Подпрограма 2 – Национални младежки инициативи и кампании, по следните тематични области:

Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа

Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места

Тематична област 5. Младежко предприемачество

В настоящата процедура могат да вземат участие юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и отговарящи на условията на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата)

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредбата, Национална програма за младежта (2016 – 2020) и Указания за кандидатстване по програмата за 2019 година.

Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа

Времеви обхват - изпълнението на проектните дейности по тематична област 2 е фиксиран на 8 (осем) месеца в периода 01 май 2019 г. – 31 декември 2019 г.

Минимален и максимален размер на финансиране за конкретен проект

Минимален размер на финансиране – 10 000 (десет хиляди) лева.

Максимален размер на финансиране – 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места и Тематична област 5. Младежко предприемачество

Времеви обхват - периодът за изпълнение на проектните дейности по тематични области 4 и 5 следва да е между три и шест месеца, като проектните дейности могат да се реализират в периода 01 октомври 2019 г. – 31 март 2020 г., а кандидатстващата организация самостоятелно преценява в кой период ще реализира своя проект.

Минимален и максимален размер на финансиране за конкретен проект по горецитираните тематични области

Минимален размер на финансиране – 5 000 (пет хиляди) лева.

Максимален размер на финансиране – 15 000 (петнадесет хиляди) лева.

Проектите се подават в срок до 17.03.2019 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София, пощенски код 1142, бул. Васил Левски № 75. За подадените дистанционни проекти важи датата на пощенското клеймо!

Подадените по куриер или по поща проекти трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 19.03.2019 година!

Подадените проектни предложения по тематична област 2 ще бъдат разгледани и оценени в срок до 22 април 2019 година.

Подадените проектни предложения по тематични области 4 и 5 ще бъдат разгледани и оценени в срок до 30 август 2019 година.

Указанията и формулярите за кандидатстване, както и подробна информация за програмата може да получите на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта http://mpes.government.bg, интернет страницата на Национална информационна система за младежта http://nism.bg или чрез електронна поща npm@mpes.government.bg.

Източник: ММС

Коментари

Още обяви