Народно читалище "Искра 1898"

Читалище, Русе област, гр.Борово Заяви

През 1898 година будните жители на Борово, обл. Русе са основали свое читалище, и повече от век историята на Борово е тясно преплетена с историята и дейността на НЧ “Искра 1898”. През същата година за учител бил назначен Димитър Косев от с.Горна Манастирица (сега Борово). По сведения на населението с назначаването на учителя се създава и първото читалищно настоятелство, като за първи председател се посочва Димитър Косев.  През годините усилията на читалищните ръководства са били насочени към създаване на материални условия за провеждане на културно-просветна дейност, развиване и популяризиране на любителското творчество, набавяне на нови книги. За своята народополезна и активна дейност читалище “Искра” е наградено, в чест на 75-годишнината си с орден “Кирил и Методий” 1-ва степен / с указ 1153 на Държавния Съвет на НР България от 23.05.1973г./.

Днешната сграда на читалището е построена през 1969 г. със средства от самооблагането и разполага с оборудван театрален салон за около 500 души, а библиотеката и до днес е образец за богат книжовен фонд, който наброява над 40 000 тома. Автоматизацията на библиотеката в гр.Борово е най-значителната иновация в библиотечната дейност през последните години, което доведе до технически и организационни промени. Екипът на библиотеката  работи по  проект на фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – Програма „Глобални библиотеки-България“. Чрез него бе осъвременена в материално и техническо отношение базата, като бе оборудвана с 6 нови компютъра, лап топ, мултифункционално устройство и мултимедия.                                                                       

Съвременното читалище “Искра 1898” се утвърди като едно от водещите читалища в област Русе, работещо активно по проекти, модерно оборудвано, стремящо се да поддържа огромната си материална база и функциониращите самодейни колективи. Гордост на читалището са създадените в началото на 90-те години на 20-ти век танцова формация – “Ритмика” – за модерен балет с художествен ръководител Ирина Ивановна Иванова  завършила училище за културно просветни кадри в гр. Екатеринбург  и ДТС “Искрица” – за народни танци,носители на отличия от различни международни и национални фестивали. Негов пръв ръководител е  хореографът  Цецко Колев, а след него Илия Колев, Калоян Колев, Димитър Гайдаров и Милчо Николов. Ръководител от 2012 г. е хореографът Иван Янков Иванов. Към читалището функционират група за автентичен фолклор, женска певческа група „Боровчанки”, клуб „Приятели на поезията „Пламък”, детско–юношески  музикален театър,  клуб Арт терапия  чрез  рисуване, група  за  художествено  слово, театрален самодеен състав.                       

По проект на читалището пред МК през 2008 година сложихме началото на Фолклорен фестивал “От Дунав до Балкана”. Фестивалът е уникална среща на изпълнители от различни жанрове на музикалното и танцово изкуство.

Той  се провежда по време на “Дните на община Борово” и е част от дейността на Народно Читалище ”Искра 1898”.

Един от дългогодишните секретар-библиотекари  е Георги Иванов Енчев-Попов, който отдава над 35 години от своя живот на читалищното дело.От 1972 г. като библиотекар е назначена Светла Петрова Цвяткова, като по-късно е избрана за секретар и повече от 37 години  работи за просперитета на културния институт.От 2007 година за секретар на читалището е избрана Атанаска Петкова Иванова родена 1964 год. завършила  висшето си образование във СВУБИТ гр.София , работи в читалището като библиотекар от 1982 година.За организационната и културно – масовата дейност в читалището отговаря Петранка Великова Петкова завършила своето висше образование също в СВУБИТ.

Като председатели на читалището са работили Ангел Патев,Тодор Игнатов,Стоян Иванов,Груди Тодоров, след 1966г. председатели са  Иван Маринов Дойчев, Димитър Калчев, Марика Гавраилова, Йордан Максимов, Петя Сотирова и Милка Колева Митева. А от 2012 година за председател е избрана Мариана Иванова Минева, родена през 1968 година с висше педагогическо образование. Млад човек, който  не жали  сили за развитието на читалищното дело и любителското творчество в града ни.