Национален събор на гайдата

НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ГАЙДАТА „АПОСТОЛ КИСЬОВ” – С. СТОЙКИТЕ

 СТАТУТ

 І.  Общи положения

 1. Национален събор на гайдата „Апостол Кисьов“ – с. Стойките е културно събитие, което представя инструменталния родопски фолклор в най-характерната му представителна изява – гайдарското изкуство. Съборът носи името на фолклориста Апостол Кисьов – възродил гайдарството и създал множество школи в различни селища на Родопите, организирал оркестър от100 каба гайди – с първа концертна изява през 1961 година, оценена като „чудо“.
 2. Националният събор на гайдата„Апостол Кисьов” – с. Стойките се провежда ежегодно в с. Стойките – третата събота и неделя на м. септември и продължителността му е 2  дни.
 3. Датите и дните на провеждане се определят всяка година от Организационния комитет.
 4. По време на Събора се провеждат и съпътстващи прояви, като:
 • гайдарска школа с уроци за начинаещи
 • тематични конференции;
 • работни срещи и дискусии с изявени фолклористи, представители на научни институции, музикални училища и студенти.
 1. Данните ежегодно се архивират, поддържат се фото-фоно-,филмо-и видеотеки, създават се информационни и рекламни материали.
 2. Ръководството на Събора се провежда под патронажа на: Министерство на културата,областна и общинска администрация
 3. Съборът няма конкурсен характер.

ІІ. Цели

 1. Да съдейства за съхраняването и развитие на гайдарското изкуство.
 2. Да популяризира родопската каба-гайда, фолклора в страната и чужбина.
 3. Да развива културния обмен в областта на гайдарското изкуство.
 4. Да мотивира, поощрява и подпомага изявите на младите изпълнители.
 5. Да съдейства за обогатяване на Културния календар на Община Смолян и за развитие на културния туризъм в областта.

ІІІ. Символика на Събора

Национален събор на гайдата „Апостол Кисьов“ – с. Стойките има свое наименование и свой графичен символ.

ІV. Организатори

 1. Национален събор на гайдата „Апостол Кисьов“ – с. Стойките се организира от Народно читалище ”Пробуда-1903” - с. Стойките, в партньорство с държавни институции и други физически и юридически лица въз основа на подписано  споразумение.
 2. Организаторът отговаря за цялостното провеждане на Национален събор на гайдата „Апостол Кисьов“ – с. Стойките – администриране, реклама, набиране на участници, програма и организиране на съпътстващи дейости.

 V. Ръководство на събора

 1. Ръководен орган на Национален събор на гайдата „Апостол Кисьов“ – с. Стойките е Организационен комитет, в който влизат представители на общинска, областнаадминистрации и Министерство на културата, както и страните-партньори.Председател на Организационния комитет е председателят на читалище НЧ”Пробуда-1903”, с. Стойките.
 2. За работата си в този комитет председателят и членовете не получават възнаграждение.
 3. Организационният комитет провежда заседания, които се свикват от председателя и/или по инициатива на някой от членовете на комитета. Заседанията му се считат редовни, ако присъстват не по-малко от 2/3 от членовете. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
 4. Текущата дейност по организацията, подготовката и провеждането на Национален събор на гайдата „Апостол Кисьов“ – с. Стойките се осъществява от ръководството на НЧ”Пробуда 1903” , с. Стойките.

VІ. Финансиране 

 1. Национален събор на гайдата „Апостол Кисьов“ – с. Стойките се финансира  със средства от бюджета на читалището, кметство Стойките, Община Смолян, Министерство на културата, спонсорства, дарения и целеви средства по защитени проекти.
 2. Бюджетните средствата се планират. С решение на Общинския съвет могат да се определят и допълнителни средства за финансиране.
 3. Финансовото обслужване на Национален събор на гайдата „Апостол Кисьов“ – с. Стойките е от ръководството на събора.

VІІ. Правила за участие

 1. В Национален събор на гайдата „Апостол Кисьов“ – с. Стойките могат да участват български и чуждестранни изпълнители на каба гайда, подали заявки за участие, и одобрени от Организационния комитет.
 2. Заявките за участие се изготвят по одобрени от Организационния комитет формуляри и се изпращат по електронен път на електронния адрес на НЧ ”Пробуда-1903”, с. Стойките, РЕКИЦ ”Читалища”, Смолян.
 3. Към заявката трябва да бъдат приложени: точен адрес, телефон, лице за контакт и e-mail  за кореспонденция.
 4. Заявките се изпращат в срока, посочен от Организационния комитет.
 5. Организационният комитет извършва селекция на съставите за участие в Събора. Одобрените за участие получат уведомителни електронни писма и потвърждават участието си по електронен път в срок до 10 календарни дни.
 6. За участие в Събора се допускат състави, участвали през предходната година.
 7. Организаторите не поемат разходите по настаняване, храна, транспорт или гориво за транспорт в дните на Събора. Те осигуряват спешна медицинска помощ и обезпечават сигурността на участниците по време на Събора.За всички останали случаи, както и в периода извън дните на Събора, организаторите не носят отговорност.
 8. Съборът не поема ангажименти за настаняване и храна преди започването и/или след приключването му.
 9. Всяко допълнително или нововъзникнало изискване от страна на участниците се разглежда и решава по преценка на Организационния комитет.
 10. Всеки участник представя програмите си на живо.
 11. За участието си в Събора участниците подготвят: програма от 10 мин./1 бърза и 1 бавна/
 12. Участниците трябва стриктно да спазват програмата на Събора, както и определеното им време за участие .
 13. НЧ ”Пробуда-1903”, с. Стойките притежава всички права върху изпълненията по време на Събора, рекламната дейност, излъчването на участията, издаването на аудио, видео и други материали и тяхното тиражиране в България и чужбина без всякакви задължения към участниците в Събора.
 14. Съборът предвижда свободно време за почивка и предлага на желаещите съпътстваща културна програма с туристическа цел.

Всички участници  получават диплом за участие. 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

22.09.2018 г.

11.00 часа, Сцена в местността „Потока”

Откриване на събора 

Участват: Ансамбъл „Борика” при НЧ ”Пробуда-1903” - с. Стойките и сборен гайдарски оркестър

11.30 часа, Паметник на Апостол Кисьов

Поднасяне на цветя   

12.30 часа – 15.30 часа, в НЧ ”Пробуда-1903” – с. Стойките и в местността Потока

Школа за начинаещи гайдари

14.00 часа, НЧ ”Пробуда-1903” – с. Стойките

Откриване на фото-изложба, посветена на Апостол Кисьов и Оркестър „100 каба-гайди”

14.30 часа, НЧ ”Пробуда-1903” – с. Стойките

 Кръгла маса – „Жизнен и творчески път на фолклориста Апостол Кисьов”

 16.00 часа, Сцена в местността „Потока”

Начало на изявите на участниците в Събора

19.00 часа, Сцена в местността „Потока”

Паметна вечер, посветена на Апостол Кисьов

„Невястата“ – спектакъл на Фолклорен ансамбъл „Родопа” – гр. Смолян

23.09.2018 г.

10.00 часа, Сцена в местността Потока

Начало на изявите на гайдарските състави

10.00 часа, в НЧ ”Пробуда-1903” – с. Стойките и в местността Потока

Школа за начинаещи гайдари

16.00 часа, Сцена в местността Потока

Закриване на Събора. Народно веселие

Участват: Ансамбъл „Борика” при НЧ ”Пробуда-1903” - с. Стойките и сборен гайдарски оркестър

Забележка: Часът на закриването може да бъде променен в зависимост от броя на участниците.

Допълнителна информация:

Мария Стоянова Пичурова, тел: 0878655659 или на

e-mail: probuda1993@mail.bg

Коментари