Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на тема „Детски работилници за изкуства“

Националният дарителски фонд „13 века България“

обявява сесия за финансово подпомагане на тема

„Детски работилници за изкуства“

Общ бюджет по сесията: 30 000 лв.

Максимален размер на финансиране за един проект: 3 000 лв.

  • Фондът предоставя финансова подкрепа в размер от 30 до 80% от общия бюджет на съответния проект.

Допустимост:

  • Възрастова граница на участниците в работилницата от 3 до 18 години;
  • Безплатно участие на участниците в работилницата.

Недопустимост на проектите:

  • Не се подпомагат проекти, когато са подадени от физически лица, еднолични търговци и търговски дружества.
  • Проекти, по които кандидатстващите организации извършват стопанска и/или икономическа дейност.

Краен срок за подаване на документите: 31.05.2019 г. (важи датата на пощенското клеймо).

Адрес: София 1421, пл. „Проф. Васил Геров“ 1.

Пълната информация за участие в сесията и формулярът на Заявлението за спомоществователство на проект са публикувани на интернет страницата на Фонда в раздел Проекти/Процедура за кандидатстване.

За допълнителна информация тел.: 02 963 04 27; 02 963 49 76; 0884 088 860;  e-mail: d.petkova@fond13veka.org - Десислава Петкова

Коментари

Още обяви