Набиране на проекти по механизма на Фонд Активни граждани

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. набира проектни предложения по Схема за малки инициативи.
Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Подробни Насоки за кандидатстване и съпътстващите приложения по конкурса на Фонд Активни граждани България можете да намерите в меню „Конкурс по схема за малки инициативи“, секция „Конкурси“ на страницата на фонда.

Крайният срок за подаване на проекти по настоящата сесия на конкурса е 16 март 2020 г. (17:00 ч.)

За да подадат проект, допустимите кандидати трябва да заявят регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) като натиснат бутона "Вход в ЕСПУП“ и попълнят исканата информация. Регистрациите в ЕСПУП, направени в рамките на Първия конкурс за стратегически проекти, са валидни и за конкурса по Схемата за малки инициативи. 

Източник: www.activecitizensfund.bg

Коментари

Още обяви