Конкурс за финансиране на читалищни библиотеки

Министерство на културата обявява конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност" - 2018 г.

Право на участие в конкурса за финансова подкрепа имат обществени библиотеки по смисъла на Закона за обществените библиотеки, вписани в Регистъра на обществените библиотеки до края на 2017 г.

За общинските и читалищни библиотеки общата стойност на всеки проект не може да бъде по-малка от 1000 лв. и по-голяма от 5 000 лв.

Заглавията от едно издателство, включени в проектното предложение, не могат да надвишават 10% от общия брой заглавия в него.        

Документите (Формуляр за кандидатстване - Приложение №  1, Списък  на изданията, с които библиотеката кандидатства по проекта – Приложение №  2, Декларация по образец – Приложение №  3, Удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата) се подават попълнени и подпечатани в един екземпляр на хартиен носител в деловодството на Министерството на културата до 26 юли 2018 година.

Правила и документи за кандидатстване: тук

Снимка: pexels.com

Център, София

Коментари

Още обяви