Общи условия

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

 1. Настоящите условия уреждат общите правила за ползване на платформа на българските читалища и обществени организации, наричана за кратко ПЛАТФОРМАТА. С всяка регистрация и използване на възможностите, услугите, ресурсите и съдържанието, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират обстоятелството, че са запознати с Условията за ползване, приемат заложеното в тях и декларират своето съгласие за спазването им. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да бъдат регистрирани и нерегистрирани, които имат достъп до съдържанието само с информационен характер.
 2. Настоящите УСЛОВИЯ подлежат на актуализация, по всяко време, без нарочно предварително уведомяване, изпратено до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

II. РЕГИСТРАЦИЯ – РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ:

 1. За да бъдат използвани услугите и ресурсите на ПЛАТФОРМАТА е необходимо попълване на електронна форма за регистрация, включваща декларирано съгласие с настоящите УСЛОВИЯ.
 2. В съответствие с действащото законодателство - Закона за електронния документ и електронния подпис, когато ПОТРЕБИТЕЛ изрази съгласие с УСЛОВИЯТА, същият извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с тях, съгласен е с описаното и се задължава да ги спазва.
 3. Посредством регистрацията, всеки ПОТРЕБИТЕЛ се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за идентифицирането му да бъде записвана и при необходимост предоставяна на компетентните държавни органи, в случай, че е поискана такава.
 4. При регистрацията си всеки ПОТРЕБИТЕЛ се задължава да предоставя актуална и детайлна информация и данни, свързани с наименование, седалище, координати за връзка и правен статут, изискуеми в съответната електронна форма. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че представената информация и данните отразява актуалното им състояние, че те са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Регистрацията на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, за който се установи, че е предоставил неверни данни, може да бъде заличена. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ не носи отговорност за верността на  информацията и данните, предоставените при регистрация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
 5. В процеса на регистрация всеки ПОТРЕБИТЕЛ заявява уникално потребителско име и парола, с които ще се осигурява достъп до ПЛАТФОРМАТА и услугите, които предлага, включително ресурси. В случаите, когато потребителско име е заето от друг ПОТРЕБИТЕЛ, следва незабавно уведомление с цел посочване на ново потребителско име или вариация. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ не носи отговорност за вреди настъпили за ПОТРЕБИТЕЛЯ в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.
 6. Администрирането на ПЛАТФОРМАТА се осъществява от оторизирани от Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ лица, наричани АДМИНИСТРАТОРИ, които следят за спазване на УСЛОВИЯТА. Съдържанието на профилите се управлява от всеки ПОТРЕБИТЕЛ и/или от оторизирано от него лице, което отговаря за публикациите от негово име и за негова сметка. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ не носи отговорност за съдържанието, публикувано от името и за сметка на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ, РЕСУРСИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛАТФОРМАТА:

 1. Услугите, предлагани от ПЛАТФОРМАТА са: създаване на профили на юридически лица, включващи читалища, неправителствени организации, библиотеки, културни институции, в т.ч., театри, музеи, галерии, институти и други организации в частна и обществена полза; достъп до база данни от регистрирани потребители; възможност за публикуване на обяви за курсове, кръжоци, школи, форуми и мероприятия; обяви за доброволчески инициативи; краудфъндинг; публикуване на прессъобщения; публикуване на малки обяви; синхронизация на съдържанието с други платформи и социални мрежи; използване на вътрешна система за размяна на съобщения и файлове; абонамент за бюлетин.
 2. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до публикуваното съдържание с информационна цел. Само регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до останалите услуги на ПЛАТФОРМАТА.
 3. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ и оторизираните от него АДМИНИСТРАТОРИ не носят никаква отговорност за произтекли загуби, преки, непреки и/или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат или във връзка с използването на ПЛАТФОРМАТА или от временната невъзможност да бъде достъпна.
 4. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ може да променя дизайна на платформата и предоставяните УСЛУГИ без предварително уведомление до регистрираните потребители.
 5. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ, развитие на функционалността и ресурсите, които могат да са обект на авторско право или сродните му права.
 6. С разполагането на потребителско съдържание под каквато и да е форма на самата платформата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично и в интернет. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ предлага достъп на съдържанието до неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото се предоставя за времето, за което потребителското съдържание е разположено на платформата.

ІV. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

 1. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на публикациите на отделните потребители, включително и препратки към външни интернет страници, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на платформата.
 2. СЪДЪРЖАНИЕ е всякаква писмена информация включително текстове, данни, снимков материал, видео материал, музика или всякакви други материали, публикувани в платформата от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или се разпространяват под формата на лична кореспонденция между тях.
 3. СЪДЪРЖАНИЕТО е отговорност на лицето/организацията, която го публикува и разпространява.
 4. Всички публикации, включително административна и описателна информация на профили, текстове на статии, новини, обяви и събития следва да бъдат публикувани на български език (на кирилица). Изключение се допуска при публикуване на търговски марки, географски наименования, заглавия на произведения на изкуството, наименования на артистичните групи и псевдоними, наименования на мероприятия.
 5. С приемане на настоящите условия и регистрация всеки ПОТРЕБИТЕЛ изрично се съгласява предоставените от него ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ по електронен път.
 6. Профили и ПОТРЕБИТЕЛИ, които публикуват нецензурно, обидно и дискриминационно съдържание ще бъдат изтривани. Не се допуска публикуване на политически текстове, такива, които предизвикват спорове и конфронтация на социална, етническа, верска или друга основа.
 7. Всички възникнали спорове следва да бъдат решени чрез преговори, в дух на разбирателство. В случай, че не бъде постигната договорка между страните споровете се отнасят за решение до компетентен български съд.

ноември 2016 г.