Общи условия

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

 1. Настоящите условия уреждат общите правила за ползване на платформа на българските читалища и обществени организации, наричана за кратко ПЛАТФОРМАТА. С всяка регистрация и използване на възможностите, услугите, ресурсите и съдържанието, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират обстоятелството, че са запознати с Условията за ползване, приемат заложеното в тях и декларират своето съгласие за спазването им. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да бъдат регистрирани и нерегистрирани, които имат достъп до съдържанието само с информационен характер.
 2. Настоящите УСЛОВИЯ подлежат на актуализация, по всяко време, без нарочно предварително уведомяване, изпратено до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

II. РЕГИСТРАЦИЯ – РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ:

 1. За да бъдат използвани услугите и ресурсите на ПЛАТФОРМАТА е необходимо попълване на електронна форма за регистрация, включваща декларирано съгласие с настоящите УСЛОВИЯ.
 2. В съответствие с действащото законодателство - Закона за електронния документ и електронния подпис, когато ПОТРЕБИТЕЛ изрази съгласие с УСЛОВИЯТА, същият извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с тях, съгласен е с описаното и се задължава да ги спазва.
 3. Посредством регистрацията, всеки ПОТРЕБИТЕЛ се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за идентифицирането му да бъде записвана и при необходимост предоставяна на компетентните държавни органи, в случай, че е поискана такава.
 4. При регистрацията си всеки ПОТРЕБИТЕЛ се задължава да предоставя актуална и детайлна информация и данни, свързани с наименование, седалище, координати за връзка и правен статут, изискуеми в съответната електронна форма. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че представената информация и данните отразява актуалното им състояние, че те са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Регистрацията на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, за който се установи, че е предоставил неверни данни, може да бъде заличена. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ не носи отговорност за верността на  информацията и данните, предоставените при регистрация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
 5. В процеса на регистрация всеки ПОТРЕБИТЕЛ заявява уникално потребителско име и парола, с които ще се осигурява достъп до ПЛАТФОРМАТА и услугите, които предлага, включително ресурси. В случаите, когато потребителско име е заето от друг ПОТРЕБИТЕЛ, следва незабавно уведомление с цел посочване на ново потребителско име или вариация. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ не носи отговорност за вреди настъпили за ПОТРЕБИТЕЛЯ в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.
 6. Администрирането на ПЛАТФОРМАТА се осъществява от оторизирани от Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ лица, наричани АДМИНИСТРАТОРИ, които следят за спазване на УСЛОВИЯТА. Съдържанието на профилите се управлява от всеки ПОТРЕБИТЕЛ и/или от оторизирано от него лице, което отговаря за публикациите от негово име и за негова сметка. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ не носи отговорност за съдържанието, публикувано от името и за сметка на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ, РЕСУРСИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛАТФОРМАТА:

 1. Услугите, предлагани от ПЛАТФОРМАТА са: създаване на профили на юридически лица, включващи читалища, неправителствени организации, библиотеки, културни институции, в т.ч., театри, музеи, галерии, институти и други организации в частна и обществена полза; достъп до база данни от регистрирани потребители; възможност за публикуване на обяви за курсове, кръжоци, школи, форуми и мероприятия; обяви за доброволчески инициативи; краудфъндинг; публикуване на прессъобщения; публикуване на малки обяви; синхронизация на съдържанието с други платформи и социални мрежи; използване на вътрешна система за размяна на съобщения и файлове; абонамент за бюлетин.
 2. Настоящата платформа е с нестопанска/некомерсиална цел. Всички изброени услуги и ресурси са безплатни. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ не събира такси или абонамент от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ПЛАТФОРМАТА и съдържанието, независимо дали са регистрирани или не.
 3. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до публикуваното съдържание с информационна цел. Само регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до останалите услуги на ПЛАТФОРМАТА.
 4. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ и оторизираните от него АДМИНИСТРАТОРИ не носят никаква отговорност за произтекли загуби, преки, непреки и/или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат или във връзка с използването на ПЛАТФОРМАТА или от временната невъзможност да бъде достъпна.
 5. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ може да променя дизайна на платформата и предоставяните УСЛУГИ без предварително уведомление до регистрираните потребители.
 6. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ, развитие на функционалността и ресурсите, които могат да са обект на авторско право или сродните му права.
 7. С разполагането на потребителско съдържание под каквато и да е форма на самата платформата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично и в интернет. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ предлага достъп на съдържанието до неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото се предоставя за времето, за което потребителското съдържание е разположено на платформата.

ІV. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

 1. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на публикациите на отделните потребители, включително и препратки към външни интернет страници, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на платформата.
 2. СЪДЪРЖАНИЕ е всякаква писмена информация включително текстове, данни, снимков материал, видео материал, музика или всякакви други материали, публикувани в платформата от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или се разпространяват под формата на лична кореспонденция между тях.
 3. СЪДЪРЖАНИЕТО е отговорност на лицето/организацията, която го публикува и разпространява.
 4. Всички публикации, включително административна и описателна информация на профили, текстове на статии, новини, обяви и събития следва да бъдат публикувани на български език (на кирилица). Изключение се допуска при публикуване на търговски марки, географски наименования, заглавия на произведения на изкуството, наименования на артистичните групи и псевдоними, наименования на мероприятия.
 5. С приемане на настоящите условия и регистрация всеки ПОТРЕБИТЕЛ изрично се съгласява предоставените от него ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ по електронен път.
 6. Профили и ПОТРЕБИТЕЛИ, които публикуват нецензурно, обидно и дискриминационно съдържание ще бъдат изтривани. Не се допуска публикуване на политически текстове, такива, които предизвикват спорове и конфронтация на социална, етническа, верска или друга основа.
 7. Всички възникнали спорове следва да бъдат решени чрез преговори, в дух на разбирателство. В случай, че не бъде постигната договорка между страните споровете се отнасят за решение до компетентен български съд.

Политика за поверителност на личните данни (GDPR)

Съгласие:

Моля да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата „Политика за поверителност“. Тя пояснява, каква лична информация и данни събираме при посещение на нашата страница, както и с какви цели я използваме и/или може да предоставяме. Използвайки  платформа www.iskrata.bg, наричана „Страницата“, независимо от това дали е само с информационна цел или имате регистрация, посредством електронно устройство Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с нашата „Политиката за поверителност“.

При създаване на профил на Страницата ни, от Вас се изисква да предоставите определена информация, като име  и електронна поща, които са задължителни за създаването на профил. Ако не сте съгласни с настоящата „Политика за поверителност“, моля, не използвайте Страницата или не предоставяйте лични данни и допълнителна информация.

„Политиката за поверителност“ може да бъде актуализирана или изменяна, без предизвестие. Актуална версия на същата може да намерите на нашата Страница, като актуалната дата на валидност е отбелязана в края на документа.

Настоящата „Политика за поверителност“ обхваща лична информация, която е предоставена и събрана онлайн. Тя не засяга информация, която е предоставена по друг начин и не засяга информация, публикувана на други страници, различни от iskrata.bg

Каква информация събираме?

Ние ще събираме и обработваме следната информация/лични данни:

Това е информацията, която ни предоставяте чрез попълване на онлайн форми, изпратена по електронна поща или споделена по друг начин и може да включва Вашите имена, електронен адрес, телефонен номер, описателна информация и снимки.

Информация, която ние събираме за Вас:

При всяко посещение на www.iskrata.bg автоматично ще събираме следната информация:

Google Анализ: при използване на Страницата се активират услуги, предоставяни от Google ("Google Анализ"), посредством които се събира и обработва информация за действителното Ви местоположение и друга техническа информация за посещението Ви на Страницата. За допълнителна информация за това как Google Анализ използва Вашите данни, моля, посетете страницата "Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори", (https://policies.google.com/technologies/partner-sites). Моля, преглеждайте периодично страницата на Google, свързана с евентуални промени или актуализации на тези условия.

Как и защо събираме Вашата информация?

Вашите лични данни и информация се събират чрез:

 • Регистрация и създаване на профил;
 • При изпращане на информация и/или запитвани, свързани с платформата;
 • При регистрация за получаване на периодична информация (бюлетин);
 • При разследване на дейности, представляващи закононарушение или нарушение на правилата за използване на Страницата;
 • При комуникация посредством платформата;
 • При публикуване на потребителско съдържание в платформата.

При използване на профил във Facebook, за да се регистрирате, ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на тази страница, включително данните Ви за достъп или потребителско име.

Как използваме Вашата информация?

Предоставената от Вас информация и лични данни се използва за следните цели:

Редакционни цели:

 • В отговор на запитвания;
 • За комуникация, свързана с профил, функционалност и обща информация;
 • За информиране по повод промени в нашата политика;
 • За обратна връзка от наша страна и изпращане на периодична информация, която може да е свързана с инициативи и новини;
 • За дейности, които нарушават политиката на платформата или противоречат на закона и добрите нрави.

Къде се съхранява Вашата информация?

С приемането на настоящата „Политика за поверителност“ Вие изрично се съгласявате с нашите практики по отношение на събирането, обработката, използването и предоставянето на Вашите данни и информация, като и тяхното предоставяне на СуперХостинг.БГ и съхранение на информацията и данните Ви на техните сървъри, независимо от това дали са на територията на Република България или на друга държава, при спазване на законите и действащите нормативни актове и стандарти на държавата, в която се съхраняват и обработват Вашите лични данни и информация, независимо от това, че те могат да бъдат различни от тези на държавата, в която се намирате.

Съхраняването на Вашата информация и лични данни ще бъде в съответствие с изискванията на закона и срок, който е предвиден в него.

Как защитаваме Вашите лични данни и информация?

Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ изпълнява изцяло задълженията си да защитава Вашите лични данни и информация.

Цялата информация, която ни е предоставяна се съхранява на защитени сървъри на СуперХостинг.БГ. В допълнение към това, напомняме, че паролата за достъп до профила Ви не следва да се предоставя на трети страни. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ не носи отговорност при нанасяне на щети, вследствие на недоброжелателни и злоумишлени действия на трети страни, насочени към платформата, включително опити за нерегламентиран достъп до лични данни и информация.

Разкриване на Вашите лични данни и информация:

Вие давате съгласието си Вашите лични данни и информация да бъдат предоставяни на определени трети страни, включващи: партньори, доставчици на стоки и услуги. Тези трети лица са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни, събрани от Страницата. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Личните данни и информация на потребителите на платформата могат да бъдат разкривани при искане от страна на компетентните органи.

Вашите права:

Вие имате право, по всяко време, да получите достъп до информацията, която се съхранява за Вас. Ако желаете да осъществите такъв достъп, моля, пишете ни на: info@iskrata.bg

Вие, също така, имате право да оспорите коректността и пълнотата на Вашите  лични данни и да поискате да бъдат коригирани, което може да стане с подаване на писмено известие до info@iskrata.bg

Политика относно „бисквитките”:

„Бисквитката” е информация, подобна на маркер, която се съхранява на твърдия диск на компютъра Ви от Вашия уеб браузър, когато посещавате електронна страница. Наред с други онлайн услуги, iskrata.bg използва „бисквитки”, за да получи определена потребителска информация, свързана с това как и кога са разгледани определени раздели на Страницата и друга аналитична информация. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки” или да Ви покаже, когато се генерира „бисквитка”, без това да засяга ползването на повечето от функциите на Страницата. За допълнителна информация относно „бисквитките” посетете: www.allaboutcookies.org

Данни за връзка с нас:

Ако имате въпроси във връзка с настоящата „Политика за поверителност“, моля изпратете имейл на: info@iskrata.bg

Актуализация: 10.03.2020 г.