За нас

iskrata.bg е инициатива на Народно читалище „Иван Вазов – 2014” - самостоятелно, независимо и самоуправляващо се сдружение на населението в Столична община, р-н „Подуяне” с културно-просветни, възпитателни и информационни цели и задачи.

Читалището е учредено на 22.12.2014 г., регистрирано е по реда на Закона за народните читалища и е вписано в Регистъра на читалищата към Министерство на културата. Сред учредителите са общественици, писатели, журналисти, хора, свързани с изкуствата, юристи, представители на академични институции и граждани, обединени от желанието за  запазване, развитие и утвърждаване на културната и просветна роля на българските читалища. Читалището работи в тясна връзка с учебните заведения, културни институти, обществени и други институции, които извършват културна, просветна, социална и информационна дейност.

Нефинансови дарители:

Народно читалище "Иван Вазов - 2014" е получател на Google Grants. Програмата Google Grants поддържа регистрирани организации с нестопанска цел, които споделят философията на Google за обществени услуги, за да помагат на света в области като науката и технологиите, образованието, глобалното обществено здраве, околната среда, застъпничеството за младежта и изкуствата. Google Grants е рекламна програма в натура, която предоставя безплатно онлайн рекламиране на организации с нестопанска цел чрез Google AdWords.

Community Center ''Ivan Vazov - 2014" is a recipient of a Google Grants award. The Google Grants program supports registered nonprofit organizations that share Google's philosophy of community service to help the world in areas such as science and technology, education, global public health, the environment, youth advocacy and the arts. Google Grants is an in-kind advertising program that awards free online advertising to nonprofits via Google AdWords.

 

Стремежът на екипа е платформата да обхване всички активни читалища и обществени организации (културни институти, галерии, музеи, театри, НПО и др.) и да служи за подкрепа, установяване на партньорства, взаимопомощ, сътрудничество, обмяна на опит и добри практики, стартиране на съвместни инициативи, проекти и работа в мрежа, чрез електронни инструменти и ресурси.

Платформата е обществена и некомерсиална. Всички услуги са безплатни.

iskrata.bg е място за публицистика, култура, изкуство и образование.

Редакционен екип:

  • Орлин Денков - координатор и главен редактор;
  • Ася Станчева - редактор;
  • Александра Миланова - редактор;
  • Александра Караянева - редактор;
  • Бистра Маркова - редактор;
  • Милена Янкулова - редактор;
  • Силвия Чилова - редактор.