Министерство на културата обявява нова сесия за финансова подкрепа

Министерството на културата обявява сесия за финансова подкрепа на тема: Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии.

а основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 5, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на културата чл. 3, ал. 4 от Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-216/28.03.2018 г., изменена със Заповед № РД- 09-1041/10.11.2020 г.

ОБЯВЯВА СЕСИЯ

Тема: Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии

Обща сума за финансиране на проекти – 400 000 лв.

Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 40 000 лв.

Срок за подаване на заявления – две седмици от датата на публикуване на обявата - до 24.11.2020 включително.

За държавни културни институти в областта на културното наследство са определени следните срокове:

 • за начало на дейностите по проекта – след сключване на договор с Министерство на културата
 • за реализиране на дейностите по проекта: до 01.06.2021 г.
 • за представяне на финансов отчет на проекта: до 12.2020 г.
 • за представяне на съдържателен отчет на проекта: до 06.2021 г.

За всички останали:

 • за начало на дейностите по проекта - 01.2021 г.
 • за реализиране на дейностите по проекта: до 01.06.2021 г.
 • за отчитане на проекта: до 06.2021 г.

Финансирането се отпуска 100% авансово и не се изисква съфинансиране.

Допустими са проекти, които са подавани по предходни сесии на същата тема, но не са получили финансиране.

Дейности за финансиране:

 • дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.);
 • за постоянни и временни експозиции: актуализиране на текстове, графични материали, изображения и анотации, етикети, превод на текстове, фотоси, карти, изработване на банери, постери, рекламни материали и др.;
 • помощни материали, осигуряващи достъп до експозицията на хора с увреждания (лупи, брайлов надпис на анотационни текстове, аудиогидове, тактилни карти и изображения, мобилни приложения, макети, видеофилми за експозиция, разположена в недостъпна среда и др.);
 • дизайн на експозиционни пространства;
 • консервационно-реставрационни дейности на движими културни ценности, закупуване на материали за нуждите на консервационно-реставрационните лаборатории на музеите/художествените галерии;
 • изложби в интернет среда, представящи движими културни ценности;
 • каталози и печатни издания на музеи/художествени галерии;
 • дейности по дигитализация на движими културни ценности от фонда на музеите/художествените галерии (заснемане, попълване на мета данни, съхранение на електронен носител, онлайн представяне на интернет страницата);
 • материали за фондохранилища: измерители за температура и влажност, влагоуловители, овлажнители,  кутии за съхраняване на архивни материали, специализирани класьори, оборудване за съхранение на движими културни ценности, опаковки за транспортиране на културни ценности и др.;
 • закупуване или изработка на музеен реквизит за постоянни експозиции; специализирано осветление за експозицията, постаменти, подвижни паравани, поставки и системи за окачване на експонати; манекени, подходящи за музейна експозиция;
 • дизайн и изработка на музейни сувенири (с уточнени авторски права);
 • създаване на образователни програми, включително и такива, които са достъпни в дигитална среда.

Не се финансират:

 • строително-ремонтни дейности;
 • разходи за закупуването на дълготрайни материални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;
 • режийни разноски и представителни разходи;
 • фотодокументални изложби.
 • дейности, за които са извършени разходи преди началото на проекта.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Правилата за условията и реда за провеждане на сесия и формулярите за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Министерството - тук.

Проектите се подават в деловодството на Министерство на културата от представител на заявителя или чрез лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.

За допълнителна информация на телефон – 02/94 00 937; 02/94 00 885; 0882 02 8859.

бул. „Александър Стамболийски“ 17, 1000 Център

Коментари

Още обяви