БФЖ обявява конкурс „Мисия: възможна“ за финансиране на организационни и административни нужди

Български фонд за жените обявява конкурс по програма „Мисия: възможна“ – единствената донорска програма в България, която предоставя гъвкаво финансиране за административните нужди и организационното развитие на граждански организации (т.нар. core funding). Програмата се осъществява в рамките на проекта “Building an Inclusive Resilient Democratic Society in Bulgaria” (BIRDS in BG), реализиран в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП) и Фондация Impact Drive (IDF), с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС).   

Програма „Мисия: възможна” цели да допринесе за изграждането на приобщаващо, устойчиво и продемократично гражданско общество в България чрез предоставяне на финансова подкрепа за граждански организации, чиято основна мисия и дейности са защита, насърчаване и повишаване на осведомеността относно основните права, ценностите на ЕС, върховенството на закона и демокрацията и които работят по оспорвани и често пренебрегвани теми като правата на жените, на ЛГБТИК+ общността и на другите уязвими групи, включително и по проблеми, свързани със системните първопричини за бедността и неравенството в страната ни.  

Очаква се конкурсът с общ бюджет от 1 120 000 евро (2 190 496 лв.) да осигури достъп до гъвкаво финансиране с продължителност до 24 месеца на организации, включително и новорегистрирани такива, които имат за цел да укрепят дългосрочно своята устойчивост, да определят свои собствени приоритети, да разработват стратегии, които ще бъдат най-ефективни за тях и техните общности и да увеличат капацитета си за привличане на допълнително финансиране за постигане на техните мисии.  

В съответствие с ценностите на Български фонд за жените – намаляване на товара на кандидатите и улесняване на процедурите, намаляване на конкуренцията и реален шанс за достъп до финансиране и пр., подборът ще се проведе на два етапа, като до втората фаза на конкурса се предвижда допускането на максимум 50% повече кандидатури спрямо търсеното финансиране.  


Обща информация и насоки за кандидатстване 

Финансовата подкрепа обхваща целия спектър от основни дейности на организациите и може да бъде насочена към подобряване или увеличаване на ресурсите, уменията, системите, стратегиите, лидерството, технологиите и всички други дейности, които водят до укрепване и осигуряване на устойчивост на работата на организациите на гражданското общество. Финансовата подкрепа може да се използва и за програмна работа – от планиране на програма, през гарантиране, че тя отговаря на нуждите на общността, до разработване на план за оценка за измерване на резултатите от програмата. 

Допустими за финансиране са широк спектър от разходи като: оперативни разходи (заплати и свързаните с тях данъци и осигурителни вноски; външни консултанти; обучение и изграждане на капацитет на персонала; офис разходи – наем, режийни разходи, маркетинг и комуникации, оборудване, офис консумативи, банкови такси); разходи за дейности/програми (материали, събития, други свързани разходи); пътни и такси за участие (конференции и др.); други преки разходи.    

Новорегистрирани организации (на по-малко от 3 години, регистрирани след 28 април 2020 г.) могат да кандидатстват за минимум 5000 до максимум 10 000 евро (9 779 лв. / 19 558 лв.) за период от 6 до максимум 24 месеца. Средствата могат да покрият до 100 % от общия бюджет на организацията.   

Установените организации (регистрирани преди повече от 3 години от датата на обявяване на конкурса) могат да кандидатстват за минимум 20 000 до максимум 60 000 евро (39 116 лв. / 117 348 лв.) за период от 6 до 24 месеца. Средствата могат да покрият до 70 % от общия бюджет на организацията.   

 
Вид организация  Размер на финансиране  Период на изпълнение  % от общ бюджет на организацията 
Новорегистрирани организации  (на по-малко от 3 години)  Мин. 5000 евро / 9 779 лв.
Макс. 10 000 евро / 19 558 лв. 
От 6 месеца до 24 месеца  До 100 % 
Установени организации (регистрирани преди повече от 3 години)  Мин. 20 000 евро / 39 116 лв. 
Макс. 60 000 евро / 117 348 лв. 
От 6 месеца до 24 месеца  До 70%  
При одобрение на кандидатурата, изплащането се извършва на два транша – 90 % при подписване на договора за отпускане на безвъзмездно целево финансиране и 10 % след одобрение на междинни финансов и наративен отчети. От кандидатстващите организации не се изисква собствен финансов или нефинансов принос.   

При недостатъчен брой получени кандидатури и/или одобрени за Финансиране организации, Фондът има право да промени условията на процедурата за отпускане на Финансиране, включително размера на Финансирането, като спази условията на договора за безвъзмездно финансиране на проекта BIRDS in BG, сключен между него, партньорите му и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. 


Условия за кандидатстване  
Допустими кандидати  

Кандидатури в конкурса могат да подават само организации, регистрирани в България съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и осъществяващи дейност в обществена полза.  

Недопустими за финансиране в настоящия конкурс са следните юридически лица: сдружение с нестопанска цел в частна полза, фондация с нестопанска цел в частна полза, читалище, синдикална организация, международна организация без регистрация в България, търговско дружество, кооперация, както и нерегистрирани колективи и частни лица.  

Кандидатстващите организации могат да са активни както на местно и/ или регионално, така и на национално равнище. 

Кандидатстващите НПО трябва да са независими от органи на местната, регионалната или централната власт, от други публични органи и институции, както и от партийни, религиозни и търговски интереси. Задължително е те да зачитат, утвърждават и защитават ценностите, на които се основава Европейският съюз, а именно: зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат на малцинства. 

Приоритет при оценяването ще бъде даден на малки, местни организации, водени от своите общности, които работят в непривилегировани райони и по оспорвани теми – гръбнакът на гражданското общество в България, което е под реална заплаха и подложено на нападки и политически натиск.  

Кандидати със следните една или повече характеристики ще получат предимство при оценяване:  
 • Организации, които имат за основна мисия (а не само частичен фокус в програмите си) да утвърждават правата на жените, момичетата, ЛГБТИК+ хората и уязвимите групи; 
 • Организации, чиято работа е съсредоточена върху проблеми, които са подценявани, оспорвани и/или недостатъчно адресирани;  
 • Организации, които се управляват от или в чиито екипи участват жени, момичета, хора с различни възможности,  ЛГБТИК+ хора и групите, за чиито нужди и права работят; 
 • Организации, които имат интегриран подход към равнопоставеността на половете (gender mainstreaming), недискриминацията и работят от феминистка перспектива и/или от перспективата на правата на човека; 
 • Организации, които имат потенциал да постигнат социална и системна промяна. 
 • Организации, чиято дейност се осъществява извън София, особено в селски или непривилегировани райони; Новосъздадени организации и такива, чиято дейност се осъществява от по-малко от 3 години;  
 • Организации, чийто годишен бюджет е по-малък от 100 000 (сто хиляди) лева. 

Процес на подбор и оценка 

Оценката и подборът ще бъдат извършени на два етапа от двама независими оценители: един външен експерт и един член на програмния екип на Български фонд за жените.  

На първия етап (Формуляр за концепция) оценителите ще се фокусират върху съответствието с административните критерии и критериите за допустимост на кандидата, както и със съответствието на мисията, дейностите и целевите групи, с които организацията работи, с целите на конкурса. 

На втория етап (Пълно предложение) оценката ще се основава на три основни критерия – Съответствие, Качество и Въздействие. Те включват: потенциал/капацитет на организацията за постигане на социална/системна промяна; участие и ръководна роля при вземането на решения на групите, за чиито права работи организацията; приоритетна работа в съответствие с ценностите на ЕС; интегриране на подход към равнопоставеността на половете (gender mainstreaming) и недискриминацията; ясни стратегически планове за организационно развитие; ясна стратегия за диверсификация на финансовите ресурси; очаквано дългосрочно въздействие и други. 

Процесът на подбор ще завърши с окончателното одобрение на Управителния комитет (УК) на проекта, въз основа на списъците с класиране и препоръките, представени от програмния екип на БФЖ. УК може да промени класирането на кандидатурите в обосновани случаи, свързани с рискове за репутацията и ценностите на ЕС.  

По време на процеса на оценяване и подбор ще бъдат предприети мерки за прозрачност, обективност и предотвратяване на конфликт на интереси. За повече информация, моля, вижте Насоките за кандидатстване


Документи за кандидатстване 

Кандидатстването ще се случва изцяло онлайн чрез портала на Български фонд за жените в Salesforce. При първо влизане в системата е нужно да регистрирате организацията си само с един потребител и парола (Наръчникът с подробни насоки за навигация в системата ще бъде достъпен с нейното отваряне на 8 май 2023 г.). Кандидатстването включва създаването на подробен организационен профил и попълването на Формуляр за концепция (на Първа фаза). Попълването и подаването на  Пълно предложение (на Втора фаза) ще бъде достъпно само за одобрените на Първа фаза кандидати.  

Системата за подаване на кандидатури ще бъде отворена 10 дни след обявяването на конкурса (на 8 май 2023 г.). Моля дотогава, запознайте се с Общите условия на конкурса, Насоките за кандидатстване и Примерните формуляри.  

Насоките за кандидатстване включват подробно описание на условията на конкурса, допустимите кандидати и дейности за финансиране, приоритетните теми и целеви групи, критериите за оценка и подбор, насоки за попълването на Формуляра и други). 

Образец на Формуляр за организационен профил и Формуляр за концепция

Общи условия на фондация „Български фонд за жените” за отпускане на безвъзмездно финансиране за организационни и/или административни нужди на организации по програма “Мисия: възможна” в рамките на проект № 101091529 – BIRDS in BG, финансиран от Европейския съюз. 

Наръчник за попълване на организационен профил и подаване на кандидатура в системата Salesforce по програма „Мисия: възможна” (очаквайте на 8 май 2023 г.).

Предвижда се информационен ден за кандидати във връзка с конкурса, който ще се проведе на 19 май 2023 г. Очаквайте подробна информация съвсем скоро на сайта на БФЖ.  


Срокове*:  
 • Информационен ден: 19 май 2023 г. 
 • Краен срок за подаване на кандидатури (Първа фаза): до 23:59 ч. на 28 юни 2023 г.  
 • Обявяване на допуснатите на Втора фаза кандидати: до 28 юли 2023 г. 
 • Начало на Втора фаза в конкурс по програма „Мисия: възможна”: 28 юли 2023 г. 
 • Краен срок за подаване на кандидатури (Втора фаза): 4 септември 2023 г. 
 • Краен срок за оценка (Втора фаза): 25 октомври 2023 г. 
 • Подписване на договорите за безвъзмездното финансиране: 1 ноември 2023 г. 

* Сроковете се основават на прогнозни очаквания и може да има промени в реалния график на последователните фази спрямо броя получени кандидатури. 


Допълнителна информация 

За повече информация относно процедурите на конкурса по програма „Мисия: възможна“, моля вижте Често задавани въпроси (ЧЗВ)Отговорите на ЧЗВ ще бъдат своевременно публикувани на сайта на БФЖ. Междувременно можете да задавате въпросите си на следния имейл адрес: ask [at] bgfundforwomen.org. Консултации по телефон няма да бъдат предоставяни. 

В случай на технически проблеми, свързани с подаване на кандидатурата, включете следната информация в запитването си: 

 • Потребителско име, телефонен номер и имейл адрес; 
 • Детайли относно специфичния проблем (генерирано от системата съобщение за грешка, описание на грешката, която се появява. Пример: някои от опциите за избор не работят и др..); 
 • Екранна снимка (screenshot) на проблема. 

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК.  

Източник: Български фонд за жените

За контакт: ask [at] bgfundforwomen.org

Коментари

Още обяви