(покана) Укрепване на онлайн и офлайн формите на гражданско участие в общественото обсъждане и в демократичните процеси

Покана за представяне на предложения

Описание на програмата 

Доверието на обществеността в правителствата в цяла Централна и Източна Европа намалява, а гражданите се дистанцират и губят интерес към демократичните процеси. Недостатъчната прозрачност, липсата на открито управление и твърде слабата отчетност на държавните служители водят до ниски нива на гражданска активност. 

Същевременно, гражданското общество и създаваните от него структури са от решаващо значение за противодействието на негативните тенденции по отношение на слабото участие на обществеността и политическата апатия, за насърчаването на гражданската активност и за гарантирането на равноправно упражняване на основните права и ценности на ЕС в обществото като цяло. 

По тази причина, The Transatlantic Foundation (TF), в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe (ECE) на The German Marshall Fund of the United States, отправя покана за представяне на предложения. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество (ОГО) с цел засилване на онлайн и офлайн участието на гражданите в общественото обсъждане и в процесите на вземане на решения в България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. 

Допустимост 

Поканата се отнася до организации на гражданското общество с нестопанска цел, установени в България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Организацията трябва да демонстрира зачитане на основните права и ценности, на които се основава ЕС, както и да има доказан опит в насърчаването на гражданското участие в съответните държави от ЕС. 

Физически лица НЕ са допустими кандидати. 

В рамките на тази покана, TF ще подкрепи краткосрочни и средносрочни проекти с продължителност от 6 до 24 месеца с бюджет, вариращ от 10 000 до 25 000 евро за проекти в отделна държава и от 10 000 до 40 000 евро за трансгранични проекти

Наличният бюджет по поканата е 300 000 евро. TF си запазва правото да не отпусне всички налични средства, в зависимост от получените предложения и резултатите от оценките. 

Видове допустими дейности: 

 • организиране на приобщаващи онлайн и офлайн процеси на участие, рамки, серии от събития и други формати на участие 

 • организиране на приобщаващи онлайн и офлайн формати за диалог по даден въпрос или в рамките на дадена общност, или на други дискусионни платформи 

 • организиране на граждански платформи и диалози, повишаване на осведомеността, работа с обществеността, комуникационни кампании и кампании за информиране на обществеността чрез социалните мрежи 

 • изграждане на коалиции и партньорства между ОГО, координация и стратегическо сътрудничество между ОГО и други заинтересовани страни, организации от публичния или частния сектор 

 • други онлайн/офлайн форми за подпомагане на гражданското участие на местно, регионално или национално равнище в общественото обсъждане, вземането на политически решения, и изпълнението или мониторинга на политически процеси 

Дейностите по проекта трябва да се осъществяват в една или повече от посочените държави: България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Могат да се разглеждат и трансгранични дейности с други държави - членки на ЕС. 

Специално внимание трябва да бъде обърнато на насърчаването и защитата на правата и ценностите съгласно Договорите на ЕС и Хартата на основните права, както и на подхода, включващ равенството между половете на всички нива на изпълнение на предложения проект. 

Особено се насърчават да кандидатстват организации, които работят с отделни лица или групи в периферни райони. 

Процес на кандидатстване 

Предложенията за проекти се изпращат на имейл EngagingCE@gmfus.org до 15.07.2023.  

При кандидатстване посочете референтния номер на поканата D2.6/D6-CfP-INT1 в полето „Относно“ на Вашия имейл. 

За да подадат предложение за проект, организациите следва да попълнят формулярите по-долу на английски език, или на един от националните езици. 

Ще бъдат разглеждани само предложения, подадени при използване на тези формуляри. 

Одобрените проекти се очаква да започнат още от 01.09.2023. 

За да научите повече за действащата програма на ECE по отпускане на грантове, за подкрепата за гражданското общество, и за работата по подпомагане на демокрацията, моля, посетете https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe или ни пишете на EngagingCE@gmfus.org

На 08.06.2023 г. се проведе информационна сесия за кандидатите. Видеозаписът на сесията е достъпен тук.

Критерии за оценка 

Предложенията за проекти ще бъдат оценявани въз основа на стандартен набор от критерии за оценка, включително: 

 • Релевантност на дейността (5 точки) 

 • Качество на оценката на проблемите, нуждите, възможностите и риска (4 точки) 

 • Осъществимост на целите, задачите и времевата рамка (4 точки) 

 • Синергии на предложената дейност с други публично или частно финансирани дейности, с цел избягване на дублиране (3 точки) 

 • Устойчивост (3 точки) 

 • Иновативни подходи и направени изводи (5 точки) 

 • Ефективна стратегия за информиране/комуникация/застъпничество (4 точки) 

 • Качество на плана за мониторинг и оценка, включително събиране на данни (3 точки) 

 • Възможности, организационни познания и технически опит на кандидата (3 точки) 

 • Ангажираност към ценностите и основните права на ЕС (3 точки) 

 • Релевантност и рентабилност на разходите по дейността (5 точки) 

Максималната оценка, която може да получи едно успешно предложение, е 42 точки. Прагът за допустимост е 25 точки. 

Подадените предложения ще бъдат оценени и подбрани от експерти, свързани с TF, в рамките на едноетапна покана за представяне на предложения. Информация за резултатите от оценката ще бъде съобщена на кандидатите и представена на уебсайта на PROTEUS през август 2023-та година. 

Тази покана за представяне на предложения е публикувана като част от CERV програмата на ЕС PROTEUS от Transatlantic Foundation и е съфинансирана от Европейския съюз. Отговорност за нейното съдържание носи единствено Transatlantic Foundation и тя не отразява непременно възгледите на Европейския съюз. 

Източник: gmfus.org

Коментари

Още обяви