Фондация BCause обявява конкурс за финансиране на малки проекти „Нашите родители“

Фондация „BCause: в помощ за благотворителността“ обявява конкурс „Нашите родители“.

Цел на конкурса е да подкрепим граждански организации, които работят за добруването на възрастни хора над 65 години в затруднено материално положение, влошено здраве, самотноживеещи.

Срок за кандидатстване: 31.07.2024 г. 

Конкурсът е в следните направления:

1. Достойни старини: помощ за ежедневни нужди

- домашни помощници

- медицински прегледи / базово медицинско обслужване

2. Активни старини: социализация и разнообразие на ежедневието

- връзка с други поколения

- културни и образователни занимания 

Максимална сума на проектите – до 10 000 лв., като в конкурса ще одобрим проекти на обща сума 60 000 лв.

В конкурса няма да подкрепим закупуване на народни носии, подновяване на читалищна материална база, пътни за фестивали.

Режийните разходи за изпълнението на дейностите не бива да надхвърлят 15% от общата сума.

Допустими кандидати: организации, регистрирани в обществена полза, читалища, училища.

Насърчаваме включването на доброволци и привличането на други местни ресурси. 

Критерии за одобрение: ясна идея и цел на проекта; добро познаване на целевата група – социален статус, потребности; реалистични дейности, график, резултати; реалистичен и обоснован бюджет; екип с ясно описани задачи в пряката работа с целевата група.

График:

8.07.2024 г. – обявяване на конкурса

31.07. – срок за подаване на проекти

12.08. – обявяване на одобрените проекти

12-15.08. – сключване на договори

Срок за изпълнение на проектите: от 3 до 5 месеца, като начална дата може да е през втората половина на август 2024 г.

Кандидатстването може да бъде само онлайн с изпращане на кратък формулярбюджетна таблица и обосновка на lucy@bcause.bg   

За въпроси: Людмила Атанасова, 0884-645 206; lucy@bcause.bg 

Средствата във Фонд "Нашите родители" на фондация BCause се набират изцяло от дарители – компании и хора, които подкрепят тази кауза.

Източник: Фондация BCause

Коментари

Още обяви